بیانات آیت الله تسخیری در بیست ویکمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی

بیانات آیت الله محمدعلی تسخیری در بیست ویکمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی تهران در سال ۱۳۸۷ شمسی