وقف و نقش آن در تحقق عدالت و امنیت اجتماعی

موضوع مقالهاحکام
نویسندهمحمدعلی تسخیری
تعداد صفحه۱۸
زبانفارسی