وحدت اسلامی بر پایه مرجعیت علمی اهلبیت (ع)

موضوعوحدت اسلامینویسندهمحمدعلی تسخیری
ناشرمجمع تقریبمترجمسید جلال میرآقایی
صفحه۸۸سال چاپ۱۳۹۱