نقش مجمع فقهی و اجتهاد گروهی در ارائه راه حل شرعی مسائل نو

موضوع مقالهاحکام
نویسندهمحمدعلی تسخیری
تعداد صفحه۱۳
زبانفارسی