موسى الكليم

موضوعحضرت موسینویسندهمهدی منتظرالقائم
ناشرمجمع تقریباشرافمحمدعلی تسخیری
صفحه۴۱۲سال چاپ۱۳۹۱