مصاحبه با آیت الله سید منذر حکیم به مناسبت بزرگداشت آیت الله محمدعلی تسخیری