مصاحبه آیت الله اعرافی به مناسبت بزرگداشت آیت الله محمد علی تسخیری