مصاحبه آیت الله سید محمد غروی به مناسبت بزرگداشت آیت الله محمدعلی تسخیری