محسن سیف اله

دولت و مردم پاکستان در درگذشت فاضل ارجمند آیت الله محمد علی تسخیری احساس غم و اندوه می‌کنند. خدمات مهم و بی‌شمار ایشان برای وحدت جهان مسلمان همیشه در یادها جاودان می‌ماند. ایشان همیشه، به عنوان یکی از حامیان قاطع مساله فلسطین، امت مسلمان را به فریاد زدن در برابر جنایات علیه فلسطین تشویق می‌کرد. باشد که خداوند به ایشان جایگاه والایی در جنت الهی عطا فرماید و به پاس خدمات ایثارگرانه‌اش به ایشان اجر و ثواب عنایت کند. امیدواریم که جانشینان ایشان نیز پای بر جای پای ایشان بگذارند.

محسن سیف الله            
منشی دوم سفارت پاکستان، تهران