محاضرات فی علوم القرآن و تفسیره

موضوععلوم قرآننویسندهمحمدعلی تسخیری
ناشرمجمع تقریبزبانعربی
صفحه۴۲۰سال چاپ۱۳۹۵