ماضی المرجعیه الشیعه و حاضرها

موضوعاجتهاد و تقلیدنویسندهمحمدعلی تسخیری
ناشرمجمع تقریبزبانعربی
صفحه۲۴۰سال چاپ۱۳۹۱