لمحات من فکر بعض شخصيات التقریبیه

موضوعاصلاح طلباننویسندهمحمدعلی تسخیری
ناشرمجمع تقریبزبانعربی
صفحه۳۲۸سال چاپ۱۳۹۰