عدالت و احسان در قرآن مجید

موضوع مقالهدیدگاه قرآن
نویسندهمحمدعلی تسخیری
تعداد صفحه۱۰
زبانفارسی