صکوک یا اسناد بهادار و حکم شرعی آنها

موضوع مقالهاحکام
نویسندهمحمدعلی تسخیری
تعداد صفحه۱۰
زبانفارسی