صلاة الجمعة

موضوعروایات مشترکنویسندهمحمدعلی تسخیری
ناشرمجمع تقریبزبانعربی
صفحه۱۷۶سال چاپ۱۳۹۱