شعر انقلابی پس از صدر اسلام

موضوع مقالهنگاهی به اشعار کمیت اسدی
نویسندهمحمدعلی تسخیری
تعداد صفحه۱۸
زبانفارسی