سید محمد جواد هاشمی نژاد

باسمه تعالی

آیت الله تسخیری شخصیت كم نظیری بود كه خدمات فراوانش در جهت شناساندن اسلام راستین و چهره واقعی اسلام ناب محمدی قابل احصاء نیست و خلا  وجود مبارك او به آسانی پر نخواهد شد و امیدواریم خدای متعال به پاس زحماتش راه او را و یاد او را چراغ راه علمای تقریبی قراردهد و روح بلندش را با انبیاء و اولیاء محشور فرماید.

سید محمد جواد هاشمی نژاد

دبیركل بنیاد هابیلیان (شهداء ترور)

ودبیر اتحادیه قربانیان ترور

۴/۶/۹۹