سميه رفيعی

باسمه تعالی

همواره خط شكنان ایثارگر مواضع و موازین الهی در عرصه‫های مختلف دنیای خاكی ، بنابر فطرت پاك انسانی، مورد احترام بوده و هستند.

جناب آقای آیت الله تسخیری مصداق بارز فرمانده الهی در ابناء شبر بودند كه یاد و خاطره ایشان نه از اذهان، بلكه از قلب‫های الهی، فراموش نخواهد شد.

یادشان گرامی و نامشان ماندگار و راهشان پررهرو باد ان شاء الله.

سمیه رفیعی

نماینده مردم عزیز و شریف تهران