دکتر محمد باقر خرمشاد

باسمه تعالی

جای خالی برخی از بزرگان پرشدنی نیست.

قطعاً حضرت آیت الله تسخیری یكی از این بزرگان بود. كم هستند بزرگانی كه جامع الاطراف باشند. قطعاً حضرت آیت الله تسخیری یكی از این بزرگان بود. كم هستند كسانی كه رفتنشان انبوه متنوعی از خلق را آزرده خاطر سازد.

حتماً رفتن حضرت آیت الله تسخیری بسیاری را اندوهگین كرد. خدایا او را با ائمه(علیهم السلام) محشور فرما.

چرا كه او دنیای خود را وقف این ذوات مقدسه كرد و در خدمت آنها و مكتب و مرام آنها بود.

محمد باقر خرّم شاد

۴/۶/۹۹