دکتر طوبی کرمانی

بسم الله الرحمن الرحیم

خوشا آنان كه در دلهای مؤمنین ماندند و رفتند.
خوشا آنان كه خدارا دیدند و رفتند.
سلامت بدن ، حسن خلق، ادب گفتگو، علم ، فقاهت ، شجاعت و بینش بلند حضرت آیت الله تسخیری سرمایهای بود تا زبان گویایی اسلام و ندای بلیغ مظلومیت شیعه و اهل بیت باشد.
روحشان شاد و یادشان همیشه جاودانه.

طوبی كرمانی
دبیركل اتحادیه جهانی زنان مسلمان
و مشاور دبیركل مجمع جهانی تقریب