حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید ابوالحسن نواب

بسم الله الرحمن الرحیم

از شمار در چشم یك تن كنم     وز شمار خرد هزاران بیش

با كدامین نسخه می‫توان شدت اندوه و خون خودرا در دفتر یكی از نیك اندیشان وخیر خواهان جهان اسلام كه در افقی وسیع‫تر از همگان می‫اندیشید و عمل می‫كرد و سنجیده به تصویر كشید.

برای من كه بیش از چهار دهه با فقیه مجاهد حضرت آیت الله تسخیری همراه همكار و همنشین بوده‫ام قسمت است كه تسلیت گوی ارتحال‫ آن فقیه ژرف اندیش و دین باور زمانه شناس باشم او سرشار از عشق و معرفت به مذهب اهل بیت(ع) و زبان گویای شیعه در عرضه‫های بین المللی بود و در عین حال از هیچ خیر خواهی و دلسوزی برای جهان اسلام دریغ نمی‫كرد.

هم شخصاً و هم به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران بیشترین مناسبات و ارتباطات راه همة عالمان و رهبران دیگر مذاهب و دیگر كشورهای اسلامی داشت نقش بی بدیل او در انتقال فتوی تاریخی امام خمینی در مهجور الدم بودن سلمان رشدی و كسب مصوبه كنفرانس اسلامی فراموش شدنی نیست.

و لی همچون پیشوایان معصوم خود استخوان در گلو و خار در چشم هرگز انسجام مسلمانان و مسئله‫ی اسلام در سرتاسر گیتی دست برنداشت سال‫های بیماری سخت در كنار طعن وقدح‫های برخی در میان مذهب و ولاء نیز تحرك زیاد و فعالیت‫های تقریبی داشتند.

تقریب گرایی آیت الله تسخیری ریشه در اجتهاد استوار و دستاوردهای ماندگارش در فهم دین داشت و به تجربه‫های گرانسنگ او در نشست و برخاست با عالمان مذاهب گوناگون یكی بود او بر آن بود كه باید بر مشتركات بسیارمان با دیگر مسلمانان تمركز و تأكید كنیم و در اختلافات همدیگر را معذور بدانیم.

این جانب به نام خود و به نمایندگی از دانشگاه ادیان مذاهب كه در مراحل مختلف از عنایت و همكاری ایشان بویژه به‫عنوان عضو مؤسس و نیز رئیس هیأت امناء برخوردار بود است ضمن تسلیت به خاندان جلیل القدر تسخیری از خدای بزرگ می‫خواهم بر همة دست‫اندركاران و علاقه‫مندان وحدت اسلامی و تقریب مذاهب این توفیق را به حد كه در كنار حفظ و احیای میراث علمی و تقریبی آن عالم بزرگ كه محصول مكتب شهید سید محمد باقر صدر بوده نگزارند تا پرچمی كه آن بزرگوار برافراشت بر زمین بماند از عصار همه روشن بین‫ها گشاده دلی و خوش نیشی‫های عالمان ژرف اندیش جون آیت الله محمد حسن كاشف الغطاء و آیت الله العظمی بروجردی، امام خمینی(ره) و امام موسی صدر و آیت الله العظمی خامنئی‫ بوده باشد كه همچنان  از تاثیرات و تحولات تلخ سیاسی ، به نواندیشی دینی و تفاهم و تعامل اسلامی به سان یك آرمان دینی و سیاسی و انسانی از سوی نسل نور همة متكفران و كارگزاران جهان اسلام پی گرفته شود.

سید ابو الحسن نواب

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب

۴/۶/۹۹