دکترمحمد علی آذر شب

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وإنا إلیه راجعون

تقریب بین مذاهب اسلامی قامت بزرگی را از دست داد. خداوند فقید را غریق رحمت كند، ما را توفیق دهد كه راه اورا ادامه دهیم.
در كنار آن فقید در دفتر رهبری.. در سازمان فرهنگ.. در مجمع تقریب بودم. و زیر سایه ایشان مجله رسالة التقریب صادر كردیم ،نشریه ثقافة التقریب به چاپ رساندم ، دو جلد كتاب مسیرة التقریب به چاپ رساندیم، كه این كتاب اخیر مورد قدردانی مقام معظم رهبری قرار گرفت.
همچنین با پشتیبانی آن فقید، مركز مطالعات فرهنگ ایران و عرب و مركز پژوهشی وحدت امت اسلامی  راه انداختیم .
امیدوارم با الهام از خط مشی آن بزرگوار، راه تقریب با پِشتوانه فرهنگی و علمی و تبلیغاتی را ادامه دهیم.
خداوند به  آن بزرگوار علو درجات عطا فرمایندو با اولیائش محشور نماید.

محمد علی آذرشب