دليل نفي غرر و میزان اثرگذاری آن بر معاملات

موضوع مقالهاحکام
نویسندهمحمدعلی تسخیری
تعداد صفحه۱۹
زبانفارسی