دفتر منطقه ای آیسسكو در تهران

باسمه تعالی

 به نام حضرت دوست:

دفتر منطقه ای آیسسكو در تهران، درگذشت عالم گرانقدر حضرت آيت الله تسخيری را تسليت مي‌گويد. آن مجاهد بزرگوار، عمر گرانبهای خودرا براي توسعه فرهنگ اسلامی و قرآنی و تقريب مذاهب اسلامی صرف كرد.

از نقش خطير و بی بديل اين استاد فرزانه همواره در مجامع علمی و بين‌المللی به منزله استوانه‌ای راهگشا و الهام بخش ياد می شود و تلاش‌های خستگی ناپذير ايشان در جای جای سازمان آیسسكو اثر پايدار خواهد بود.

دفتر منطقه ای آیسسكو در تهران ۲/۶/۱۳۹۹