در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

موضوعقانون اساسینویسندهمحمدعلی تسخیری
ناشرمجمع تقریبمترجممحمد سپهری
صفحه۵۹۲سال چاپ۱۳۸۵