درباره وحدت و تقریب مذاهب اسلامی

موضوعتقریب مذاهبنویسندهمحمدعلی تسخیری
ناشرمجمع تقریبمترجممحمد مقدس
صفحه۱۵۰سال چاپ۱۳۸۶