حق کرامت انسان

موضوع مقالهقانون اساسی
نویسندهمحمدعلی تسخیری
تعداد صفحه۲۲
زبانفارسی