حسین انواری

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و تحیت خداوند به روح بزرگ عالم مجاهد و ربانی مرحوم حضرت آیت الله تسخیری.

شخصیت ارزشمند ایشان نشاندهند الگویی با نشاط و مخلص و كارآمد با علاقه قلبی به انقلاب اسلامی و داشتن دغدغه وحدت اسلامی در جهان اسلام می‫ باشد كه می ‫تواند برای نسلهای آینده راهنما باشد.

روحش شاد و درجاتش متعالی انشاء الله.

حسین انواری

اتحادیه جهانی خیرین مسلمان

۳/۶/۹۹