تصاویر زنده یاد آیت الله تسخیری اجلاس انسجام اسلامی در هند