ایده های گفتگو با دیگران

موضوع تمدن اسلامی نویسنده محمدعلی تسخیری
ناشر مجمع تقریب مترجم محمد مقدس
صفحه ۴۰۲ سال چاپ ۱۳۹۱