انسیه خزعلی

باسمه تعالی

یاد آن عزیز بزرگ مرد و ریسمان محكم الهی كه موجب پیوند و عدم تفرقه مسلمانان و آزاد مردان جهان گردیده بود و حلقه وصل و ربط قلب دلدادگان وحدت اسلامی در جهان بود، زنده و گرامی باد.

خداوند ایشان را با نبی گرامی اسلام و خاندان مطهرشان محشور فرماید.

انسیه خزعلی