العوده الی الذات و بناوها من جدید

موضوعخودسازینویسندهمحمدتقی مصباح یزدی
ناشرمجمع تقریبمترجممحمدعلی تسخیری
صفحه۱۳۹سال چاپ۱۳۸۷