الصوم

موضوع احکام روزه نویسنده محمدعلی تسخیری
ناشر مجمع تقریب زبان عربی
صفحه ۳۷۸ سال چاپ ۱۳۹۱