الامامان الحسن والحسين (ع)

موضوععلوم حدیثنویسندهسیدمصطفی حسینی رودباری
ناشرمجمع تقریباشرافمحمدعلی تسخیری
صفحه۲۷۲سال چاپ۱۳۹۱