آیین رونمایی از پایگاه رسمی آیت الله محمدعلی تسخیری