آیت الله محمد حسینی شاهرودی

صحبت های آیت الله محمد حسینی شاهروی در آیین بزرگداشت اولین سالگرد رحلت آیت الله محمد علی تسخیری(ره)